INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW I ICH RODZICÓW NA TEMAT UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU ŚWIADECTW MATURALNYCH

Maturzyści,
Jeśli nie będziecie odbierać świadectw osobiście, musicie wcześniej pomyśleć o upoważnieniu
1. Jeśli upoważnienie dotyczy osób najbliższych (np. rodziców)- należy je napisać i zostawić w sekretariacie szkoły osobiście, np. w czasie, kiedy będziecie tu w związku z egzaminami maturalnymi (chodzi o identyfikację podpisu osoby upoważniającej przez sekretarza szkoły – podpis składamy w sekretariacie)
Treść może być np. następująca:
Ja niżej podpisany ……………………………………..upoważniam moją matkę ……………………………..legitymującą się dowodem osobistym …………………………………… do odbioru mojego świadectwa maturalnego.
Czytelny podpis
2. Jeśli dotyczy innej osoby (np. koleżanki) – musi być upoważnienie notarialne i nie trzeba go składać wcześniej