Informacja dla kandydatów

Lista kandydatów przyjętych

1A_przyjęci, 1B_przyjęci, 1C_przyjęci, 1D_przyjęci, 1E_przyjęci

Harmonogram rekrutacji

12.08.2020, godz. 1200 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do klas 1A-1E w VII Liceum im. Juliusza Słowackiego.
1A,  1B,   1C,   1D,   1E

13.08.2020, godz. 800 – godz. 1500                przyjmowanie dokumentów

14.08.2020, godz. 1000 – godz. 1500               przyjmowanie dokumentów

17.08.2020, godz. 1000 – godz. 1500               przyjmowanie dokumentów

18.08.2020, godz. 1000 – godz. 1500               przyjmowanie dokumentów

kandydaci zakwalifikowani w dniach 13.08.2020-18.08.2020 składają następujące dokumenty (parter, sala nr 9, VII LO):

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • jedno zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko oraz klasa, do której kandydatka/kandydat został zakwalifikowany),
  • podpisanych przez Kandydata oraz Rodziców/Opiekunów oświadczeń znajdujących się w poniższym linku

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

kandydaci niezakwalifikowani w dniach 13.08.2020-18.08.2020, w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej, mogą złożyć wnioski o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej (wzór podania). Wniosek te zostaną rozpatrzone przez Dyrekcję VII LO, gdy w klasach 1A-1E będą wolne miejsca.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby przestrzegali Państwo terminów podanych w harmonogramie oraz reżimu sanitarnego podczas składania dokumentów.

Statystyka rekrutacji min. pkt w klasie VII LO im. J. Słowackiego.

Klasa Minimalna liczba punktów

1A pol-hist-wos (ang-fra)

159,15

1B mat-geogr-niem (ang-niem)

161,85

1C mat-inf-fiz (ang-niem)

163,65

1D pol-hist-ang (ang-fra)

163,25

1E biol-chem-mat (ang-niem)

164,25