Terminy wynikające z instrukcji organizacji roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego.
23.12.2022-01.01.2023 Przerwa świąteczna: Boże Narodzenie.
19.01.2023 Ustalenie ocen za I semestr.
20.01.2023 Zakończenie I-go semestru.
13.02-26.02.2023 Ferie zimowe.
06.04-11.04.2023 Przerwa świąteczna: Wielkanoc.
20.04.2023 Ustalenie ocen końcowych w klasach IV.
28.04.2023 Zakończenie nauki w klasach IV.
od 04.05.2023 do 22.05.2023 Egzamin maturalny.
13.06.2023 Ustalenie końcowych ocen w klasach I-III.
23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego.

Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

15.09.2022 Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania. Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych.
17.11.2022 Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-IV / omówienie terminarza matur/spotkania rodziców klas IV z Dyrekcją.
15.12.2022 Dzień otwarty - informacja o zagrożeniach w klasach I-IV.
19.01.2023 Wywiadówka - oceny za I semestr.
16.03.2023 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-IV.
20.04.2023 Zebrania rodziców uczniów klas I - III zagrożonych ocenami ndst. za rok szkolny.
18.05.2023 Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach).

Terminy i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej

31.08.2022 Organizacja nowego roku szkolnego, przydział obowiązków dla nauczycieli, omówienie podstawowych zarządzeń dotyczących organizacji roku.
15.09.2022 Zatwierdzenie planu pracy, tematyki i terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów zebrań z rodzicami, planu uroczystości szkolnych.
14.10.2022 Przygotowanie do święta szkoły.
17.11.2022 Omówienie wyników próbnej matury i losów absolwentów, przygotowanie do jubileuszu.
15.12.2022 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I semestr w klasach I-IV.
19.01.2023 Klasyfikacja semestralna klas I-IV.
09.02.2023 Rada szkoleniowa, sprawozdanie ze sprawowania nadzoru.
16.03.2023 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-IV.
20.04.2023 Klasyfikacja roczna klas IV.
18.05.2023 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I-III.
15.06.2023 Klasyfikacja roczna klas I-III.
23.06.2023 lub 24,26 Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 2022/2023.

Uroczystości szkolne

01.09.2022 Inauguracja roku szkolnego.
23.09.2022 Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
12.10.2022 Dzień Bezpiecznego Komputera.
14.10.2022 Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
16.10.2022 Dzień Papieski.
10.11.2022 Obchody Święta Niepodległości.
05.12.2022 Obchody Dnia Wolontariusza.
09-10.12.2022 Święto Szkoły.
22.12.2022 Apel świąteczny.
27.01.2023 Studniówka.
17.04.2023 Spotkanie dla kandydatów do szkoły.
28.04.2023 Zakończenie roku klas IV.
23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego.

 

Dodatkowe dni wolne

31.10.2022 Przed 1 listopada
02.05.2023 Dzień wolny
04-05.05.2023

08-09.05.2023

Dni egzaminu maturalnego z dużą liczbą zdających
09.06.2022 Dzień wolny po Bożym Ciele