Terminy wynikające z instrukcji organizacji roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego.
23.12.2020-01.01.2021 Przerwa świąteczna: Boże Narodzenie.
12.01.2021 Ustalenie ocen za I semestr.
14.01.2021 Zakończenie I-go semestru.
18.02-29.01.2021 Ferie zimowe.
01.04-06.04.2021 Przerwa świąteczna: Wielkanoc.
20.04.2021 Ustalenie ocen końcowych w klasach III.
30.04.2021 Zakończenie nauki w klasach III.
od 04.05.2021 Egzamin maturalny.
21.06.2021 Ustalenie końcowych ocen w klasach I-II.
25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego.

Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

17.09.2020 Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania.
19.11.2020 Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur/spotkania dyrekcji z rodzicami klas 3.
10.12.2020 Informacja o zagrożeniach w klasach I-III.
14.01.2021 Wywiadówka - Oceny za I semestr.
18.03.2021 Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III.
22.04.2021 Zebrania rodziców uczniów klas I - II zagrożonych ocenami ndst. za rok szkolny.
20.05.2021 Dzień otwarty - Informacja o zagrożeniach.

Terminy i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej

31.08.2020 Organizacja nowego roku szkolnego, przydział obowiązków dla nauczycieli, omówienie podstawowych zarządzeń dotyczących organizacji roku.
17.09.2020 Zatwierdzenie planu pracy, tematyki i terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów zebrań z rodzicami, planu uroczystości szkolnych.
14.10.2020 Rada szkoleniowa.
19.11.2020 Śródsemestralna analiza wyników nauczania.
10.12.2020 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I semestr w klasach I-III.
14.01.2021 Klasyfikacja semestralna klas I-III.
18.02.2021 Rada szkoleniowa.
18.03.2021 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-III, zagrożenia w klasach trzecich.
22.04.2021 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-II, klasyfikacja roczna klas III.
20.05.2021 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I-II.
17.06.2021 Klasyfikacja roczna klas I-II.
26.06.2021 Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 2020/2021.

Uroczystości szkolne

01.09.2020 Inauguracja roku szkolnego.
3 tydzień września Ślubowanie uczniów klas pierwszych - na godzinach wychowawczych.
12.10.2020 Dzień Bezpiecznego Komputera.
14.10.2020 Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
09-13.11.2020 Obchody Święta Niepodległości - na godzinach wychowawczych.
04.12.2020 Obchody Dnia Wolontariusza.
15.12.2020 Święto Szkoły.
17.12.2020 Wigilia Humanistów (?)
22.12.2020 Wigilie klasowe.
Studniówka (?)
19.04.2021 Spotkanie dla kandydatów do szkoły.
30.04.2021 Uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji klas III.
25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego.

Dodatkowe dni wolne

04-05.01.2021 Dni wolne
04-07.05.2021 Dni egzaminu maturalnego.
04.06.2021 Piątek po Bożym Ciele
3 dni Możliwość wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w związku z oczekiwaniem na decyzję PPIS