Rekrutacja uzupełniająca

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające:
od 1 sierpnia do 5 sierpnia 2022 r. od godz.9.00 do godz. 13.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
do 11 sierpnia 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów

12 sierpnia 2022 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w postępowaniu uzupełniającym,

od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w VII LO im. Juliusza Słowackiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
16.08 – 17.08 w godz.9.00-13.00, a 18.08 od godz. 11.00-15.00

19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 Wniosek