TERMINY WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Data Treść
04.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego
23.12.2017 - 01.01.2018 Przerwa świąteczna: Boże Narodzenie
09.01.2018 Ustalenie ocen za I semestr
12.01.2018 Zakończenie I-go semestru
13.01 - 26.01.2018 Ferie zimowe
29.03-03.04.2018 Przerwa świąteczna: Wielkanoc
19.04.2018 Ustalenie ocen końcowych w klasach III
27.04.2018 Zakończenie nauki w klasach III
Od 04.05.2018 do 22.05.2018 Egzamin maturalny
12.06.2018 Ustalenie końcowych ocen w klasach I - II
22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego
TERMINY ZEBRAŃ I SPOTKAŃ Z RODZICAMI
14.09.2017 Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania
16.11.2017 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur
07.12.2017 Informacja o zagrożeniach w klasach I-III
11.01.2018 Wywiadówka - oceny za I semestr
22.03.2018 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III
19.04.2018 Zebrania rodziców uczniów klas I - II
24.05.2018 Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach)
TEMATYKA I TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
01.09.2017 Organizacja nowego roku szkolnego, przydział obowiązków dla nauczycieli, omówienie podstawowych zarządzeń dotyczących organizacji  roku
14.09.2017 Zatwierdzenie planu pracy, tematyki i terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów zebrań z rodzicami, planu uroczystości szkolnych
19.10.2017 Przygotowanie do święta szkoły
16.11.2017 Omówienie wyników matury i losów absolwentów
07.12.2017 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I semestr w klasach I - III
11.01.2018 Klasyfikacja semestralna klas I - III
15.02.2018 Rada szkoleniowa, sprawozdanie ze sprawowania nadzoru
22.03.2018 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas III
19.04.2018 Klasyfikacja roczna klas III
24.05.2018 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I-II
16.06.2018 Klasyfikacja roczna klas I - II
23.06.2018 Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej za rok szkolny 2016/2017, sprawozdanie z nadzoru
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
04.09.2017 Inauguracja roku szkolnego
15.09.2017 Ślubowanie uczniów klas pierwszych
12.10.2017 Dzień Bezpiecznego Komputera
13.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej
16.10.2017 Dzień Papieski
10.11.2017 Obchody Święta Niepodległości
05.12.2017 Dzień Wolontariatu
15.12.2017 Święto Szkoły
20.12.2017 Wigilia BGŻ
21.12.2017 Wigilia Humanistów
22.12.2017 Apel świąteczny
09.02.2018 Studniówka
05.04.2018 Spotkanie dla kandydatów do szkoły
27.04.2018 Uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji klas III
22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego
DODATKOWE DNI WOLNE
2-3.11.2017  
30.04.2018  
02.05.2018  
04.05.2018, 07.05.2018 i 08.05.2018 Dni egzaminu maturalnego
01.06.2018