TERMINY WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Data Treść
01.09.2016 Rozpoczęcie roku szkolnego
23.12.2016 - 01.01.2017 Przerwa świąteczna: Boże Narodzenie
19.01.2017 Ustalenie ocen za I semestr
23.01.2017 Zakończenie I-go semestru
13.02 - 26.02.2017 Ferie zimowe
13.04-18.04.2017 Przerwa świąteczna: Wielkanoc
20.04.2017 Ustalenie ocen końcowych w klasach III
28.04.2017 Zakończenie nauki w klasach III
Od 04.05.2017 Egzamin maturalny
14.06.2017 Ustalenie końcowych ocen w klasach I - II
23.06.2017 Zakończenie roku szkolnego
30.06.2017 Rozdanie świadectw maturalnych
TERMINY ZEBRAŃ I SPOTKAŃ Z RODZICAMI
19.09.2016 Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania
14.11.2016 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur
12.12.2016 Informacja o zagrożeniach w klasach I-III
23.01.2017 Wywiadówka - oceny za I semestr
13.03.2017 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III
24.04.2017 Zebrania rodziców uczniów klas I - II
22.05.20117 Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach)
TEMATYKA I TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
30-31.08.2016 Organizacja nowego roku szkolnego, przydział obowiązków dla nauczycieli, omówienie podstawowych zarządzeń dotyczących organizacji  roku
19.09.2016 Zatwierdzenie planu pracy, tematyki i terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów zebrań z rodzicami, planu uroczystości szkolnych
14.10.2016 Rada szkoleniowa
14.11.2016 Omówienie wyników matury, i losów absolwentów
12.12.2016 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I semestr w klasach I - III
23.01.2017 Klasyfikacja semestralna klas I - III
06.02.2017 Rada szkoleniowa, sprawozdanie ze sprawowania nadzoru
13.03.2017 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas III
24.04.2017 Klasyfikacja roczna klas III
22.05.2017 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I-II
19.06.2017 Klasyfikacja roczna klas I - II
24.06.2017 Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej za rok szkolny 2016/2017, sprawozdanie z nadzoru
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
01.09.2016 Inauguracja roku szkolnego
23.09.2016 Ślubowanie uczniów klas pierwszych
12.10.2016 Dzień Bezpiecznego Komputera
14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej
10.11.2016 Obchody Święta Niepodległości
05.12.2016 Dzień Wolontariatu
15.12.2016 Święto Szkoły
14.12.2016 Wigilia BGŻ
21.12.2016 Wigilia Humanistów
22.12.2016 Apel świąteczny
03.02.2017 Studniówka
03.04.2017 Spotkanie dla kandydatów do szkoły
28.04.2017 Uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji klas III
23.06.2017 Zakończenie roku szkolnego
DODATKOWE DNI WOLNE
31.10.2016  
02.05.2017  
04-05.05.2017 i 08.05.2017 Dni egzaminu maturalnego
16.06.2017