Ważne wyróżnienia i certyfikaty

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ
I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
W VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

§ 1
ZASADY PODSTAWOWE

1.  Systematyczny i aktywny udział we wszystkich zajęciach szkolnych jest jednym z podstawowych obowiązków ucznia. Odpowiedzialność za obecność ucznia w szkole spoczywa zarówno na uczniu, jak i jego Rodzicach/Opiekunach prawnych.
2.  Zwolnienie ucznia z udziału w zajęciach szkolnych oraz organizowanych przez szkołę, które są dla ucznia obowiązkowe, może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak choroba, konieczność stawiennictwa w innej instytucji, uczestnictwo w zawodach lub konkursach, sytuacje nagłe i ważne przyczyny losowe.
3.  Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie opuszczać budynku szkolnego.

§ 2
USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA

1. Nieobecności usprawiedliwia się  w ciągu 10 kolejnych dni pracy szkoły, liczonych od dnia ustania nieobecności. Po upływie tego terminu usprawiedliwienie nie będzie uznawane, a godziny nieobecności traktowane będą jako nieusprawiedliwione.
2.  W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu) usprawiedliwienie może zostać złożone po wyznaczonym w p. 1. terminie.
3.  Usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy lub w razie jego nieobecności zastępca dyrektora szkoły.
4.  Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwienia:
   4.1. zaświadczenie lekarskie o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach;
   4.2. zaświadczenie urzędowe z instytucji państwowych;
   4.3. informacja pisemna od pielęgniarki szkolnej o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach;
   4.4. pisemna prośba Rodzica/Opiekuna prawnego o usprawiedliwienie, wpisana w dzienniczku ucznia, podająca datę nieobecności oraz uzasadnienie, zawierająca odręczny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego – z zastrzeżeniem p. 4.4.a;
    4.4. a) z zasady nie są przyjmowane usprawiedliwienia pojedynczych godzin (tj. jednej lub wybranych kilku) nieobecności w ciągu dnia zajęć dydaktycznych;
    4.4. b) wyjątkiem od powyższej zasady może być zaplanowana wcześniej wizyta lekarska, konieczność wykonania badań lub sytuacja losowa – w wymiarze do 5 razy w ciągu okresu (chyba że uzasadniona stanem zdrowia ucznia konieczność wymaga inaczej – o sytuacji takiej Rodzic/Opiekun prawny informuje wychowawcę klasy);
  4.5 ustna prośba Rodzica/Opiekuna prawnego o usprawiedliwienie, przekazana w rozmowie telefonicznej lub w kontakcie osobistym wychowawcy klasy, z zastrz. p. 4.4.a.
  4.6. ustna lub pisemna prośba nauczyciela, zgłaszana wychowawcy klasy, zawierająca uzasadnienie nieobecności ucznia w związku z realizacją działań organizowanych w ramach statutowych zadań szkoły;
  4.7. ustna lub pisemna informacja innego pracownika szkoły, np. psychologa, pedagoga, po ustaleniu z wychowawcą;
  4.8. zaświadczenie od kierownika lub wychowawcy internatu – w przypadku internatów innych, niż internat VII LO, na zaświadczeniu musi znajdować się pieczątka placówki.          
5. W wyjątkowej sytuacji wychowawca klasy może usprawiedliwić nieobecności na prośbę ucznia – nie więcej niż 1 dzień w roku szkolnym.
6. Nie są usprawiedliwiane pojedyncze nieobecności bez wcześniejszego dostarczenia zwolnienia od Rodzica/Opiekuna prawnego – patrz p. 4.4.a., 4.4.b. oraz § 3.
7.  Uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych zadaniach lub uroczystościach, do których zostali wyznaczeni przez szkołę, są liczeni jako obecni w szkole. Nieobecność ucznia na przewidzianych planem zajęciach odnotowuje się w dzienniku elektronicznym jako „zw”, podając powód zwolnienia.
8.  Spóźnienia na zajęcia mają wpływ na ocenę zachowania.

§ 3
ZWALNIANIE UCZNIA Z ZAJĘĆ

1.  Zwalnianie ucznia z zajęć następuje wyłącznie na podstawie uprzedniego pisemnego zgłoszenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego, wpisanego do dzienniczka ucznia. Należy podać uzasadnienie prośby o zwolnienie ucznia.
2. Pisemną prośbę, o której mowa w p. 1, składa się najpóźniej danego dnia rano (przed rozpoczęciem pierwszej lekcji wg planu ucznia w tym dniu) do wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności do zastępcy dyrektora szkoły. Jedynie te osoby podejmują decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w danym dniu, odnotowując zgodę swym podpisem w dzienniczku ucznia.
3. Bez uzyskania zgody potwierdzonej podpisem, o jakiej mowa w p. 2, uczeń nie ma prawa opuścić zajęć i budynku szkolnego, w przeciwnym razie jego nieobecność traktowana będzie jako nieusprawiedliwiona.
4. Wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności zastępca dyrektora, ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę Rodzica/Opiekuna prawnego. W pierwszym dniu po powrocie do szkoły uczeń doręcza wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od Rodzica/Opiekuna prawnego.
5. Zwolnienie z zajęć lekcyjnych w danym dniu na wniosek pielęgniarki szkolnej nastąpić może w oparciu o poniższe zasady:
    5 a) o zwolnieniu decyduje pielęgniarka szkolna na podstawie oceny stanu zdrowia i samopoczucia ucznia,  w razie potrzeby konsultując się z wychowawcą klasy lub zastępcą dyrektora;  
    5 b) zamiar zwolnienia ucznia w takim wypadku musi być uzgodniony telefonicznie z Rodzicem/Opiekunem prawnym. Pracownik szkoły, kontaktujący się z Rodzicem/Opiekunem prawnym ma obowiązek dokonać zapisu w dokumentacji szkolnej w sekretariacie o przebiegu rozmowy, podając: imię i nazwisko oraz klasę ucznia, imię i nazwisko rozmówcy, datę i godzinę połączenia;
   5 c) w sytuacji, gdy nie jest wskazane, by uczeń sam opuścił szkołę, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru ucznia;
    5 d) w przypadku niemożności skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem prawnym lub odmowy odebrania ucznia, uczeń pozostaje na terenie szkoły pod opieką pielęgniarską lub pedagogiczną do końca zajęć lekcyjnych, zgodnych z planem lekcji w danym dniu.
6. Każde zwolnienie ucznia musi być odnotowane najszybciej, jak to możliwe, w dzienniku elektronicznym.
7. Od momentu zwolnienia ucznia z zajęć na podstawie pisemnej lub ustnej prośby Rodzica/Opiekuna prawnego albo jego zgody na wniosek pielęgniarki szkolnej, za bezpieczeństwo ucznia odpowiada jego Rodzic/Opiekun prawny.  

 § 4
UCZNIOWIE PEŁNOLETNI

1. Uczeń pełnoletni w momencie osiągnięcia 18 lat dokonuje wyboru typu usprawiedliwienia nieobecności spośród następujących:
    1 a) usprawiedliwienia takie jak w przypadku ucznia niepełnoletniego omówione w § 2 niniejszego regulaminu;
    1 b) do 2 dni w roku szkolnym usprawiedliwiane ustnie przez ucznia, pozostałe nieobecności usprawiedliwiane wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza lub instytucje państwowe.
2. Zmiany trybu usprawiedliwiania uczeń pełnoletni dokonuje pisemnie w ciągu 2 tygodni od momentu osiągnięcia pełnoletności lub w ciągu tygodnia po rozpoczęciu roku szkolnego.
3. W sekretariacie szkoły jest przechowywana i aktualizowana lista uczniów, którzy wybrali formę usprawiedliwiania, opisaną w p. 1 b.  

§ 5
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA GODZIN
NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

1. Wychowawca powiadamia Rodzica/Opiekuna prawnego telefonicznie oraz wiadomością wysłaną przez dziennik elektroniczny w momencie, gdy liczba godzin nieusprawiedliwionych przekroczy 14 godzin lub dwa dni nieobecności - liczonych od momentu wyczerpania możliwości usprawiedliwienia (od 11 dnia po ustaniu nieobecności, §2, p.1). Wychowawca dokonuje odpowiedniego zapisu w księdze w sekretariacie.
2. Wychowawca dokonuje ponownego wpisu w księdze w sekretariacie  i wzywa Rodziców/Opiekunów prawnych na rozmowę z dyrektorem lub zastępcą, gdy liczba godzin przekroczy 20 oraz sporządza wniosek o naganę dla ucznia. O sytuacji informuje pedagoga szkolnego, który odbywa rozmowę z uczniem w celu poprawy frekwencji.
3. Wychowawca dokonuje ponownego wpisu w księdze w sekretariacie,  gdy liczba godzin nieusprawiedliwionych przekroczy 40 i dopilnowuje wysłania do rodziców listu poleconego o treści: „ Dyrekcja VII LO zawiadamia, że uczeń ……………………… opuścił ……… godzin nieusprawiedliwionych. W przypadku dalszych wagarów sprawa może zostać skierowana do Sądu Rodzinnego o niewypełnienie obowiązku szkolnego”. Wychowawca powiadamia dyrekcję.
4. Godziny nieusprawiedliwione maja decydujący wpływ  na oceny zachowania, co szczegółowo ujęto w innych dokumentach szkolnych (Statut Szkoły, WSO).
5. Uczniowie pełnoletni w przypadku przekroczenia  50 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych będą musieli odejść do szkoły dla dorosłych.

§ 6
INNE ZASADY

1. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki określa odrębna procedura.
2. Przez dzienniczek ucznia rozumie się wyłącznie zeszyt z ponumerowanymi kartkami, gdzie na pierwszej stronie umieszczone są: imię i nazwisko ucznia, klasa, pieczątka szkoły oraz podpis wychowawcy klasy.
3. Wychowawca klasy ma prawo ustalić z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dodatkowe zasady informowania o nieobecnościach.
4. W przypadku sfałszowania usprawiedliwienia uczeń podlega karze spośród kar przewidzianych w Statucie Szkoły, nie mniejszej jednak niż nagana i obniżona ocena zachowania.
5. W przypadku, kiedy termin usprawiedliwiania nieobecności wypada po wystawieniu okresowych lub końcoworocznych ocen zachowania, ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z tego okresu uwzględnia się w kolejnym okresie lub następnym roku szkolnym.
6. Nauczyciel ma prawo określić w Przedmiotowym Systemie Oceniania formę, termin i zakres zaliczenia materiału z lekcji, na których uczeń był nieobecny (niezależnie od powodu nieobecności).   
7. Uczniowie na zajęciach godziny wychowawczej w pierwszym tygodniu roku szkolnego, a Rodzice/Opiekunowie prawni na pierwszym zebraniu dla rodziców, potwierdzają podpisem znajomość zasad usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć.   


     
 

Przydatne linki

poczta bip SW 

Kalendarz

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbliższe wydarzenia