Ważne wyróżnienia i certyfikaty

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ
I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
W VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

§ 1
ZASADY PODSTAWOWE

1.  Systematyczny i aktywny udział we wszystkich zajęciach szkolnych jest jednym z podstawowych obowiązków ucznia. Odpowiedzialność za obecność ucznia w szkole spoczywa zarówno na uczniu, jak i jego Rodzicach/Opiekunach prawnych.
2.  Zwolnienie ucznia z udziału w zajęciach szkolnych oraz organizowanych przez szkołę, które są dla ucznia obowiązkowe, może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak choroba, konieczność stawiennictwa w innej instytucji, uczestnictwo w zawodach lub konkursach, sytuacje nagłe i ważne przyczyny losowe.
3.  Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie opuszczać budynku szkolnego.

§ 2
USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA

1. Nieobecności usprawiedliwia się  w ciągu 10 kolejnych dni pracy szkoły, liczonych od dnia ustania nieobecności. Po upływie tego terminu usprawiedliwienie nie będzie uznawane, a godziny nieobecności traktowane będą jako nieusprawiedliwione.
2.  W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu) usprawiedliwienie może zostać złożone po wyznaczonym w p. 1. terminie.
3.  Usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy lub w razie jego nieobecności zastępca dyrektora szkoły.
4.  Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwienia:
   4.1. zaświadczenie lekarskie o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach;
   4.2. zaświadczenie urzędowe z instytucji państwowych;
   4.3. informacja pisemna od pielęgniarki szkolnej o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach;
   4.4. pisemna prośba Rodzica/Opiekuna prawnego o usprawiedliwienie, wpisana w dzienniczku ucznia, podająca datę nieobecności oraz uzasadnienie, zawierająca odręczny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego – z zastrzeżeniem p. 4.4.a;
    4.4. a) z zasady nie są przyjmowane usprawiedliwienia pojedynczych godzin (tj. jednej lub wybranych kilku) nieobecności w ciągu dnia zajęć dydaktycznych;
    4.4. b) wyjątkiem od powyższej zasady może być zaplanowana wcześniej wizyta lekarska, konieczność wykonania badań lub sytuacja losowa – w wymiarze do 5 razy w ciągu okresu (chyba że uzasadniona stanem zdrowia ucznia konieczność wymaga inaczej – o sytuacji takiej Rodzic/Opiekun prawny informuje wychowawcę klasy);
  4.5 ustna prośba Rodzica/Opiekuna prawnego o usprawiedliwienie, przekazana w rozmowie telefonicznej lub w kontakcie osobistym wychowawcy klasy, z zastrz. p. 4.4.a.
  4.6. ustna lub pisemna prośba nauczyciela, zgłaszana wychowawcy klasy, zawierająca uzasadnienie nieobecności ucznia w związku z realizacją działań organizowanych w ramach statutowych zadań szkoły;
  4.7. ustna lub pisemna informacja innego pracownika szkoły, np. psychologa, pedagoga, po ustaleniu z wychowawcą;
  4.8. zaświadczenie od kierownika lub wychowawcy internatu – w przypadku internatów innych, niż internat VII LO, na zaświadczeniu musi znajdować się pieczątka placówki.          
5. W wyjątkowej sytuacji wychowawca klasy może usprawiedliwić nieobecności na prośbę ucznia – nie więcej niż 1 dzień w roku szkolnym.
6. Nie są usprawiedliwiane pojedyncze nieobecności bez wcześniejszego dostarczenia zwolnienia od Rodzica/Opiekuna prawnego – patrz p. 4.4.a., 4.4.b. oraz § 3.
7.  Uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych zadaniach lub uroczystościach, do których zostali wyznaczeni przez szkołę, są liczeni jako obecni w szkole. Nieobecność ucznia na przewidzianych planem zajęciach odnotowuje się w dzienniku elektronicznym jako „zw”, podając powód zwolnienia.
8.  Spóźnienia na zajęcia mają wpływ na ocenę zachowania.

§ 3
ZWALNIANIE UCZNIA Z ZAJĘĆ

1.  Zwalnianie ucznia z zajęć następuje wyłącznie na podstawie uprzedniego pisemnego zgłoszenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego, wpisanego do dzienniczka ucznia. Należy podać uzasadnienie prośby o zwolnienie ucznia.
2. Pisemną prośbę, o której mowa w p. 1, składa się najpóźniej danego dnia rano (przed rozpoczęciem pierwszej lekcji wg planu ucznia w tym dniu) do wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności do zastępcy dyrektora szkoły. Jedynie te osoby podejmują decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w danym dniu, odnotowując zgodę swym podpisem w dzienniczku ucznia.
3. Bez uzyskania zgody potwierdzonej podpisem, o jakiej mowa w p. 2, uczeń nie ma prawa opuścić zajęć i budynku szkolnego, w przeciwnym razie jego nieobecność traktowana będzie jako nieusprawiedliwiona.
4. Wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności zastępca dyrektora, ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę Rodzica/Opiekuna prawnego. W pierwszym dniu po powrocie do szkoły uczeń doręcza wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od Rodzica/Opiekuna prawnego.
5. Zwolnienie z zajęć lekcyjnych w danym dniu na wniosek pielęgniarki szkolnej nastąpić może w oparciu o poniższe zasady:
    5 a) o zwolnieniu decyduje pielęgniarka szkolna na podstawie oceny stanu zdrowia i samopoczucia ucznia,  w razie potrzeby konsultując się z wychowawcą klasy lub zastępcą dyrektora;  
    5 b) zamiar zwolnienia ucznia w takim wypadku musi być uzgodniony telefonicznie z Rodzicem/Opiekunem prawnym. Pracownik szkoły, kontaktujący się z Rodzicem/Opiekunem prawnym ma obowiązek dokonać zapisu w dokumentacji szkolnej w sekretariacie o przebiegu rozmowy, podając: imię i nazwisko oraz klasę ucznia, imię i nazwisko rozmówcy, datę i godzinę połączenia;
   5 c) w sytuacji, gdy nie jest wskazane, by uczeń sam opuścił szkołę, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru ucznia;
    5 d) w przypadku niemożności skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem prawnym lub odmowy odebrania ucznia, uczeń pozostaje na terenie szkoły pod opieką pielęgniarską lub pedagogiczną do końca zajęć lekcyjnych, zgodnych z planem lekcji w danym dniu.
6. Każde zwolnienie ucznia musi być odnotowane najszybciej, jak to możliwe, w dzienniku elektronicznym.
7. Od momentu zwolnienia ucznia z zajęć na podstawie pisemnej lub ustnej prośby Rodzica/Opiekuna prawnego albo jego zgody na wniosek pielęgniarki szkolnej, za bezpieczeństwo ucznia odpowiada jego Rodzic/Opiekun prawny.  

 § 4
UCZNIOWIE PEŁNOLETNI

1. Uczeń pełnoletni w momencie osiągnięcia 18 lat dokonuje wyboru typu usprawiedliwienia nieobecności spośród następujących:
    1 a) usprawiedliwienia takie jak w przypadku ucznia niepełnoletniego omówione w § 2 niniejszego regulaminu;
    1 b) do 2 dni w roku szkolnym usprawiedliwiane ustnie przez ucznia, pozostałe nieobecności usprawiedliwiane wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza lub instytucje państwowe.
2. Zmiany trybu usprawiedliwiania uczeń pełnoletni dokonuje pisemnie w ciągu 2 tygodni od momentu osiągnięcia pełnoletności lub w ciągu tygodnia po rozpoczęciu roku szkolnego.
3. W sekretariacie szkoły jest przechowywana i aktualizowana lista uczniów, którzy wybrali formę usprawiedliwiania, opisaną w p. 1 b.  

§ 5
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA GODZIN
NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

1. Wychowawca powiadamia Rodzica/Opiekuna prawnego telefonicznie oraz wiadomością wysłaną przez dziennik elektroniczny w momencie, gdy liczba godzin nieusprawiedliwionych przekroczy 14 godzin lub dwa dni nieobecności - liczonych od momentu wyczerpania możliwości usprawiedliwienia (od 11 dnia po ustaniu nieobecności, §2, p.1). Wychowawca dokonuje odpowiedniego zapisu w księdze w sekretariacie.
2. Wychowawca dokonuje ponownego wpisu w księdze w sekretariacie  i wzywa Rodziców/Opiekunów prawnych na rozmowę z dyrektorem lub zastępcą, gdy liczba godzin przekroczy 20 oraz sporządza wniosek o naganę dla ucznia. O sytuacji informuje pedagoga szkolnego, który odbywa rozmowę z uczniem w celu poprawy frekwencji.
3. Wychowawca dokonuje ponownego wpisu w księdze w sekretariacie,  gdy liczba godzin nieusprawiedliwionych przekroczy 40 i dopilnowuje wysłania do rodziców listu poleconego o treści: „ Dyrekcja VII LO zawiadamia, że uczeń ……………………… opuścił ……… godzin nieusprawiedliwionych. W przypadku dalszych wagarów sprawa może zostać skierowana do Sądu Rodzinnego o niewypełnienie obowiązku szkolnego”. Wychowawca powiadamia dyrekcję.
4. Godziny nieusprawiedliwione maja decydujący wpływ  na oceny zachowania, co szczegółowo ujęto w innych dokumentach szkolnych (Statut Szkoły, WSO).
5. Uczniowie pełnoletni w przypadku przekroczenia  50 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych będą musieli odejść do szkoły dla dorosłych.

§ 6
INNE ZASADY

1. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki określa odrębna procedura.
2. Przez dzienniczek ucznia rozumie się wyłącznie zeszyt z ponumerowanymi kartkami, gdzie na pierwszej stronie umieszczone są: imię i nazwisko ucznia, klasa, pieczątka szkoły oraz podpis wychowawcy klasy.
3. Wychowawca klasy ma prawo ustalić z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dodatkowe zasady informowania o nieobecnościach.
4. W przypadku sfałszowania usprawiedliwienia uczeń podlega karze spośród kar przewidzianych w Statucie Szkoły, nie mniejszej jednak niż nagana i obniżona ocena zachowania.
5. W przypadku, kiedy termin usprawiedliwiania nieobecności wypada po wystawieniu okresowych lub końcoworocznych ocen zachowania, ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z tego okresu uwzględnia się w kolejnym okresie lub następnym roku szkolnym.
6. Nauczyciel ma prawo określić w Przedmiotowym Systemie Oceniania formę, termin i zakres zaliczenia materiału z lekcji, na których uczeń był nieobecny (niezależnie od powodu nieobecności).   
7. Uczniowie na zajęciach godziny wychowawczej w pierwszym tygodniu roku szkolnego, a Rodzice/Opiekunowie prawni na pierwszym zebraniu dla rodziców, potwierdzają podpisem znajomość zasad usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć.   


     
 

Przydatne linki

poczta bip SW 

Kalendarz

Styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Najbliższe wydarzenia

Pn Sty 28
Ferie zimowe
Wt Sty 29
Ferie zimowe
Śr Sty 30
Ferie zimowe
Cz Sty 31
Ferie zimowe
Pt Lut 01
Ferie zimowe
So Lut 02
Ferie zimowe