TERMINY WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Data Treść
03.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego
24.12.2018 - 01.01.2019 Przerwa świąteczna: Boże Narodzenie
15.01.2019 Ustalenie ocen za I semestr
17.01.2019 Zakończenie I-go semestru
28.01 - 08.02.2019 Ferie zimowe
12.04.2019 Ustalenie ocen końcowych w klasach III
18.04-23.04.2019 Przerwa świąteczna: Wielkanoc
26.04.2019 Zakończenie nauki w klasach III
Od 06.05.2019 Egzamin maturalny
14.06.2019 Ustalenie końcowych ocen w klasach I - II
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego
TERMINY ZEBRAŃ I SPOTKAŃ Z RODZICAMI
20.09.2018 Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania
15.11.2018 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur/spotkania dyrekcji z rodzicami klas 3
20.12.2018 Informacja o zagrożeniach w klasach I-III
17.01.2019 Wywiadówka - oceny za I semestr
14.03.2019 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III
15.04.2019 /poniedziałek/ Zebrania rodziców uczniów klas I - II zagrożonych ocenami niedostatecznymi za rok szkolny
23.05.2019 Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach)
TEMATYKA I TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
31.08.2018 Organizacja nowego roku szkolnego, przydział obowiązków dla nauczycieli, omówienie podstawowych zarządzeń dotyczących organizacji  roku
20.09.2018 Zatwierdzenie planu pracy, tematyki i terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów zebrań z rodzicami, planu uroczystości szkolnych
18.10.2018 Rada szkoleniowa
15.11.2018 Śródsemestralna analiza wyników nauczania
20.12.2018 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I semestr w klasach I - III
17.01.2019 Klasyfikacja semestralna klas I - III
14.02.2019 Rada szkoleniowa
14.03.2019 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-III
15.04.2019 /poniedziałek/ Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-II, klasyfikacja roczna klas III
23.05.2019 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I-II
17.06.2019 /poniedziałek/ Klasyfikacja roczna klas I - II
22.06.2019 Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej za rok szkolny 2018/2019
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
03.09.2018 Inauguracja roku szkolnego
21.09.2018 Ślubowanie uczniów klas pierwszych
12.10.2018 Dzień Bezpiecznego Komputera
15.10.2018 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
16.10.2018 Dzień Papieski
09.11.2018 Obchody Święta Niepodległości
05.12.2018 Dzień Wolontariatu
14.12.2018 Wigilia Humanistów-30-lecie
17.12.2018 Święto Szkoły
19.12.2018 Wigilia BGŻ
21.12.2018 Apel świąteczny
11.01.2019 Studniówka

25.03.2019/gimnazjaliści/,

28.03.2019 /ósmoklasiści/

Spotkanie dla kandydatów do szkoły
26.04.2019 Zakończenie roku klas III
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego
DODATKOWE DNI WOLNE
02.11.2018  
02.05.2019  
06-08.05.2019 Dni egzaminu maturalnego